Sáng ngày 17/7/2017, Huyện ủy Mai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự có đồng chí Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Mai Sơn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

 Sơ kết DV 6 tháng
 Đ/c Đặng Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ban Dân vận Huyện ủy và hệ thống dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, sơ tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo; phối hợp với các ngành liên quan nắm chắc tình hình tôn giáo, tình hình Nhân dân, nhất là những tâm tư nguyện vọng, vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân để kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút và tập hợp quần chúng; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy nâng cao chất lượng hoạt động và từng bước phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình. Chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại giải quyết những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính... Khối Dân vận cơ sở tích cực triển khai có chất lượng, hiệu quả các hoạt động vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận bổ sung, làm rõ thêm nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đồng thời đóng góp một số ý kiến, giải pháp để hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới Huyện ủy Mai Châu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận; tích cực thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đã đề ra; thực hiện công tác sơ, tổng kết công tác dân vận cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung nắm bắt tình hình tôn giáo, tình hình Nhân dân để kịp thời có biện pháp xử lý một cách linh hoạt; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia tự quản ở khu dân cư”.../.

Trang TTĐT