Ngày 03/01/2018 Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu huyện Mai Châu do đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì.

 IMG 9586
 Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện Mai Châu

Trong những năm qua, khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo việc làm thường xuyên tăng thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Toàn tỉnh có 3.461 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã đăng kí hoạt động, tạo việc làm cho 19.575 lao động với mức thu nhập bình quân 3,3 triệu người/năm. Thực hiện Chỉ thị số 38 của Trung ương, 11/11 Đảng bộ huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp. Công tác tạo nguồn đảng viên được cấp ủy, đoàn thể quan tâm. Các tổ chức đảng, đoàn thể đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tạo ra môi trường làm việc hợp tác đoàn kết trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Tổ chức đảng, đoàn thể quá thấp so với quy mô của tổng số doanh nghiệp. 48 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 544 đảng viên, 170 công đoàn cơ sở, 17 cơ sở đoàn thanh niên và 3 chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, toàn tỉnh có 4 huyện (Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Thủy ) chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Nhiệm vụ trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng đảng đoàn thể trong doanh nghiệp, làm tốt công tác phối hợp tiếp xúc với chủ doanh nghiệp người lao động để thuyết phục hướng dẫn việc thành lập tổ chức đảng, thường xuyên củng cố, kiện toàn bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tập trung mọi biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh phát triển sản xuất./.

Khà Hiếu (ĐTTTH)