Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian vừa qua được Huyện ủy Mai Châu đặc biệt quan tâm chú trọng. Riêng trong năm 2019 cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 33 tổ chức đảng và 23 đảng viên (trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 11 tổ chức đảng và 09 đảng viên, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 22 tổ chức đảng và 14 đảng viên). Đồng thời thực hiện giám sát 41 tổ chức đảng và 43 đảng viên (trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 12 tổ chức đảng và 07 đảng viên, Đảng ủy cơ sở giám sát 29 tổ chức đảng và 36 đảng viên). Thông qua công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp trong huyện đã xem xét thi hành kỷ luật 19 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách 13 đảng viên, Cảnh cáo 06 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm 11 trường hợp; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 06 trường hợp; trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên 01 trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 03 tổ chức đảng và 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng và 05 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 01 tổ chức đảng và 07 đảng viên). Nội dung kiểm tra: Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình; việc chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị; công tác cán bộ; vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống.Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát(trong đóỦy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 08 tổ chức đảng). Nội dung kiểm tra: Tập trung vào việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm tra giám sát; việc thực hiện các quy trình xem xét, thi hành kỷ luật trong Đảng.Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng: Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra 04 Đảng ủy cơ sở. Kiểm tra tài chính Đảng được 31 tổ chức đảng(trong đóỦy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra được 05 tổ chức đảng và 01 văn phòng cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra được 25 tổ chức đảng). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cùng với đó Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 30 tổ chức đảng và 53 đảng viên(trong đóỦy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát 03 tổ chức đảng và 12 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở giám sát 27 tổ chức đảng và 41 đảng viên). Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với 06 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 03 trường hợp; Cảnh cáo 01 trường hợp; Khai trừ 02 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra trong năm 2019 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 02 đảng viên để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội có vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng bộ các cấp, vì vậy rất được Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Mai Châu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng với việc tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ngày 19/02/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 292-KH/HU về việc quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấptiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch hằng năm đã đề ra, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như:

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi  phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Kiểm tra những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên; vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều cán bộ, đảng viên không được làm...

Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, liên quan đến nhân sự cấp ủy khoá mới và đại biểu dự đại hội Đảng các cấp. Qua giải quyết tố cáo, phải kết luận rõ đúng, sai; xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm và phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội của Đảng bộ cấp dưới theo quy định; giúp cấp ủy cùng cấp tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra và yêu cầu của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lựa chọn chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy khóa mới và nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Thanh Sơn (UBKT Huyện ủy)

Ngày 19/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ vào văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đồng chí Hà Công Thẻ - TUV Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 anhgopy
 Đồng chí Hà Công Thẻ TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mai Châu lần thứ XXV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được soạn thảo chi tiết, tổng hợp cụ thể kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020. Với các nội dung trọng tâm như thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, cải cách tư pháp; đánh giá chung những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị đã nghe các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sát đáng vào nội dung dự thảo báo cáo trên nhiều khía cạnh như công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn đảng, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Công Thẻ TUV Bí thư huyện ủy đã ghi nhận và cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đã đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết vào dự thảo văn kiện cũng như đóng góp cho địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện Mai Châu trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua có thể xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025 thật đúng, sát với tình hình thực tế./.

 

 

Đinh Thảo TT VHTT&TT Mai Châu

 

Để triển khai kịp thời các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 18/6/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 mở rộng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Luyến Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hà Công Thẻ TUV BT Huyện ủy, đ/c Hà Văn Di Phó BTTT, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Đặng Mai Sơn Phó BT Chủ tịch UBND huyện.

 22
 Đồng chí Hà Công Thẻ, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị triển khai các bước thực hiện quy trình công tác giới thiệu nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhân sự khối chính quyền huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 và khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đồng thời bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, nhân sự khối chính quyền khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Công Thẻ - TUV Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quy trình nhân sự và công tác nhân sự cấp ủy có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng trong tổ chức đại hội Đảng. Trước đó, tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã thực hiện quy trình nhân sự tái cử BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI gồm 30 đồng chí, đủ điều kiện tái cử, đối với nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ huyện gồm 5 bước, BTV Huyện ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp về tiêu chuẩn chính trị, đủ năng lực để đảm đương các chức danh nếu được phân công, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đề cao tính dân chủ, lựa chọn để giới thiệu những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

 

 

Đinh Thảo ( Trung tâm VHTT&TT Mai Châu).

 

 

Trong 2 ngày 2 và 3/6, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Mai Châu đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hà Công Thẻ, TUV, Bí thư Huyện ủy Mai Châu.

dichvucongtinhr

  

dichvucongquocgia

Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 6, đường An Dương Vương, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Số điện thoại: 02183 896 212;

Fax: 02183 852491;

Địa chỉ mail: phongkstt.vpubnd@gmail.com.

- Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn 

- Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn 

SỐ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA THANH TRA TỈNH HÒA BÌNH

Số điện thoại đường dây nóng: 02183.882.609

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: duongdaynong.ttt@hoabinh.gov.vn

ban do hanh chinh huyen

Thống kê truy cập

2470003
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
687
1006
1693
822515
11738
48389
2470003

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-08 09:26