ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU

          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu về việc quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020;

           Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công văn số 01/TCKH-NS ngày 02 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Mai Châu.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đặng Mai Sơn