Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị phản ánh về các địa chỉ sau để cùng phối hp giải quyết:

1. Tổng đài tiếp nhận, giải đáp thông tin thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Số điện thoại 111

2. Về hỗ trợ người có công; Đối tượng bảo trợ xã hội

- Đồng chí: Hà Thị Giang, Chuyên viên Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Điện thoại: 02186.579.666; DĐ: 0967.344.233

3. Về hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo

- Đồng chí Hà Thị Hương, Chuyên viên Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Điệnthoại: 02186.551.888; DĐ: 0988.304.235

4. Về hỗ trợ lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hp đồng làm việc không đủ điều hiện hưởng tr cấp thất nghiệp. Hộ kinh doanh cá thế có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; Người lao động không có giao kết hp đồng lao động bị mất việc làm. Hỗ tr lao động làm việc theo hp đồng cho doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Hỗ tr ngưi sử dụng lao động vay vốn đế trả lương ngừng việc

- Đồng chí: Hà Kim Oanh, Chuyên viên Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Điện thoại: 02186.579.666; DĐ: 0948.922.989

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp được biết, cùng phối hợp giải quyết./.

 H

Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu năm 2019: xem tại đây

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu năm 2019

Nhấn vào đây

Thông báo kết quả phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu năm 2019:  Nhấn vào đây

Mọi thông tin, đănng ký đóng góp ủng hộ xin gửi về: Văn phòng HĐND - UBND huyện Mai Châu, kể từ ngày 19/12/2019 đến ngày 15/01/2020.  hinh-anh-ban-phao-hoa-dep-nhat